Фонд Социална Закрила

Договор РД04-47/ 24.03.2014 г.
Проектът е одобрен от Фонд «Социална закрила» за отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рискови групи от населението.

В ЕДИН ЕКИП

Общата стойност на мероприятието: 9915лв.
Принос на Фонд "Социална закрила": 8920лв.

ИСУО

Изпълнява се от Фондация "Институт за социални услуги в общността"

Мероприятието има за цел повишаване на информираността и създаване на положителни нагласи за приноса на хората с увреждания на трудовия пазар и за ролята на включващата заетост като социална инвестиция.

Участници в кампанията

 • Хора с увреждания
 • Държавни институции
 • Общинска администрация
 • Общински предприятия
 • Бизнес
 • НПО
 • Университети

Програма

Регистрационен формуляр

Резултати от срещата

Информация за контакт

1202 гр. София
Фондация "Институт за социални услуги в общността"
ул. "Г. С. Раковски" 61, ет. 3, ап. 8
тел/факс: 02/ 983 21 49
ел.поща: [email protected]
сайт: www.icss-bg.org

ВКЛЮЧВАЩА ЗАЕТОСТ

Включващата заетост е системен подход на развитие на организационната култура на една фирма, институция и организация, с цел:

 • създаване на възможности за заетост за различни хора, с различен потенциал и възможности, включително с увреждания;
 • включване и поддържане на трудова заетост в реална интегрирана работна среда на хора с различни умения, увреждания и потенциал.

В центъра на вниманието е конкретният човек, който има нормални потребности, живее в нормална среда и търси работа в обичайна трудова среда.

Етапи на включващата заетост

 • ангажиране на кандидата за работа;
 • Професионално профилиране;
 • намиране на работа;
 • ангажиране на работодателите;
 • Подкрепа в и извън работата.

Включваща заетост е възможна само в среда на "включваща организационна култура".

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ЗА ВКЛЮЧВАЩА ЗАЕТОСТ